1. Zwrot VAT w prywatnym budownictwie mieszkaniowym przysługuje osobom fizycznym, które :

  a) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z :
  - budową budynku mieszkalnego,
  - nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową(przystosowaniem) budynku niemieszkalnego,
  - remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
  b) zakupiły materiały budowlane, które od 1 maja 2004 r. zmieniły stawkę podatku VAT z 7% na stawkę 22% oraz obecnie od 1 stycznia 2011 r. z 8% na 23%. Zwrot części VAT dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami VAT,
  c) posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zgodnie z Prawem budowlanym jest to: tytuł prawny do remontowanego budynku (lokalu) mieszkalnego, np.: własność, umowę użyczenia, umowę najmu lub dzierżawy, a także inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z budynku (lokalu) mieszkalnego oraz pozwolenie na budowę.

   
 2. Wniosek o zwrot VAT w budownictwie może być składany nie częściej niż 1 raz w roku.
   
 3. Wysokość zwrotu jest ograniczona limitem. Limit zwrotu uzależniony jest od :

  a) rodzaju inwestycji,
  b) tego czy podatnik korzystał z byłej ulgi budowlanej lub remontowej,
  c) ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym GUS przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot.

   
 4. Limity kwoty zwrotu obejmują okresy pięcioletnie, liczone od daty złożenia pierwszego wniosku.
   
 5. Kwotę zwrotu VAT urząd skarbowy określa w drodze decyzji, która jest wydawana w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku, jeżeli nie ma zastrzeżeń w tym samym terminie przekazywane są pieniądze.
   
 6. Niezbędne dane do przygotowania wniosku o zwrot VAT :

  a) imię i nazwisko, NIP oraz adres zamieszkania osoby fizycznej lub małżonków,
  b)  wskazanie właściwego urzędu skarbowego,
  c) rodzaj poniesionych wydatków (inwestycyjne, remontowe),
  d) rok rozpoczęcia inwestycji,
  e) wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków w związku z inwestycjami,
  f) informacja o tym, czy składany wniosek jest pierwszym czy też kolejnym (jeżeli kolejnym to informacja o dokonanych odliczeniach),
  g) oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu (jeżeli wydatki dotyczyły remontu domu lub mieszkania),
  h) informacja o wyborze sposobu wypłaty kwoty zwrotu VAT (gotówka, przelew – numer rachunku bankowego).

   
 7. Załączniki do wniosku o zwrot VAT :

  a) kopie faktur dotyczących poniesionych wydatków za materiały budowlane,
  b) kopia pozwolenia na budowę (jeżeli wydatki dotyczyły budowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego),
  c) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub mieszkania.